جستجوی آرشیو "هرمنوتیک"
تیر
۳۱
۱۳۹۳

بازی و هرمنوتیک فلسفی (بحثی فلسفی پیرامون بازی به بهانه بازی های جام جهانی)

gadamer

پیش از قرن بیستم برخی از فیلسوفان نظیر کانت و شیلر از تمثیل بازی در تبیین دیدگاه های فلسفی و زیباشناسانه استفاده کردند. بسیاری از فیلسوفان قرن بیستم نیز از تمثیل بازی به عنوان یک «کهن الگو» در مباحث خویش بهره گرفتند که مهمترین آنها ویتگنشتاین در سنت فلسفه تحلیلی و گادامر در سنت فلسفه قاره ای بودند. بحث بازی در نزد هایدگر و گادامر با ویتگنشتاین مرادف نیست. گرچه بعدها مفسران ویتگنشتاین او را […]